Cookies a GDPR

Souhlas se zpracování osobních údajů

Cookies a GDPR podmínky

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů („Zásady“) představují základní zásady, kterými se společnost Webdesign Firm Ltd. (7 Bell Yard, London, WC2A 2JR), řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto Zásady provádějí práva a povinnosti provozovatele vyplývající zejména z následujících obecně závazných právních předpisů:

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“);

2. Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o elektronických komunikacích“).

Tyto Zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky Online Eshop, www.online-eshop.cz („Webové stránky“), a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu s provozovatelem či nikoliv.

Co jsou to osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi můžou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby („Osobní údaj“).

Jaké osobní údaje provozovatel zpracovává

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které provozovateli sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete provozovateli poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení] či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Provozovatel o Vás může shromažďovat následující Osobní údaje:

1. Osobní údaje, které provozovateli sami sdělíte

Takovými Osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které provozovateli sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete provozovateli poskytnout také [při soutěžích], [vložením recenze produktu či služby], [rezervací místa na školení], či [zasláním obecného dotazu]. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

2. Osobní údaje, které o Vás provozovatel shromažďuje sama

Při návštěvě našich Webových stránek může provozovatel shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz Webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z Webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

Tyto osobní údaje provozovatel využívá ke správě a zlepšování Webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto Osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás provozovatel získá mohou být předávány propojeným osobám provozovatele a třetím osobám („Zpracovatelé“), které provozovatel pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Provozovatele předává Osobní údaje pouze těm Zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich Osobních údajů a tyto Osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

V tomto smyslu může provozovatel předávat Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

1. Externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti provozovatele;
2. Poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku;
3. Poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených provozovatele;
4. Správci Webových stránek;

Za určitých okolností může být provozovatel povinnen poskytnout Vaše Osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k Osobním údajům provozovatel přijal organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

1. Organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s Osobními údaji;
2. Technické zabezpečení serverů a Webových stránek provozovatele proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s Osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.

Délka uchovávání Osobních údajů

Provozovatel Osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro provozovatele vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu provozovatelem uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich Osobních údajů provozovatel tyto Osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

Cookies

Provozovatel využívá při provozu svých Webových stránek tzv. cookies, což jsou textové soubory malého rozsahu („Cookies“), které jsou odesílány ze serveru provozovatele do Vašeho prohlížeče, a při Vaší opětovné návštěvě Webových stránek jsou zaslány zpět na server provozovatele. Tím Cookies umožňují provozovateli rozpoznat Váš prohlížeč, zapamatovat si informace o Vaší předchozí aktivitě na Webových stránkách, a uzpůsobit tak obsah Webových stránek Vašim potřebám.

Provozovatel využívá následujících druhů Cookies:

Cookies prvních stran, které umožňují základní provoz a funkčnost Webových stránek, a bez kterých by nebylo možné obsah Webových stránek správně zobrazit. Tento typ Cookies lze standardně využívat i bez Vašeho předchozího souhlasu. Nastavením vašeho prohlížeče však můžete kdykoliv zakázat ukládání jakýchkoliv Cookies.

Pokud si přejete upravit nastavení ukládání Cookies při návštěvě Webových stránek, můžete tak učinit kliknutím na sekci [Předvolby Cookies]. Zde můžete nastavit ukládání pouze Cookies prvních stran, Cookies prvních stran a technických Cookies, nebo všech výše uvedených Cookies. Cookies je možné odstranit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Ten je rovněž možné nastavit tak, aby Cookies automaticky nebyly ukládány. Pokud však zablokujete, vypnete či jinak odmítnete některé Cookies, Webové stránky se nemusí zobrazovat správně nebo nebude možné využívat některé služby či funkce Webových stránek.

Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů provozovatelem Vám náleží následující předpisy na ochranu Osobních údajů zaručená práva:

1. právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů, je-li zpracování založeno na jeho základě;
2. právo požadovat přístup k Osobním údajům a k informacím o tom, které Vaše Osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány;
3. právo na opravu nepřesných Osobních údajů a případě také na doplnění neúplných Osobních údajů;
4. právo na výmaz zpracovávaných Osobních údajů;
5. právo na omezení zpracování Osobních údajů;
6. právo získat Osobní údaje, které jste provozovateli poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému osobě;
7. právo být informován o porušení zabezpečení Osobních údajů;
8. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů; a
9. právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, popřípadě datovou schránkou na adresu qkbaa2n.

Výše uvedená práva a případné stížnosti je možné uplatnit u provozovatele, jakožto správce údajů písemně na níže uvedené adrese či prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@online-eshop.cz.


Webdesign Firm Ltd.

7 Bell Yard,
London, WC2A 2JR

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 1. 1. 2021.